Beste klipp TV-drama

Zaklina Stojcevska, 22. juli

NRK for NRK